«Halkyň Arkadagly zamanasy»

Türkmen halkymyzyň asudalylygyny, parahat durmuşyny ykrar eden naýbaşy baýramçylygymyzyň biri hem Bitaraplyk bayramydyr.Tejen şäher merkezi kitaphanasynyň “Syýasy- jemgyýetçilik edebiýatlary” bölüminiň Tejen şäheriniň 10-njy orta mekdebinde Bitaraplyk baýramynyň 27 ýyllygyna bagyşlap geçiren “Bitaraplyk bilen galkynan diýar” atly gürrüňiniň hem-de guralan kitap sergisinden pursatlar.