SPORTA YHLASLY TÜRGENLER

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda 2013-nji ýylda açylyp, ulanmaga berilen 350-orunlyk sport mekdebine ýaşlaryň ýüzlerçesi gatnaýar. Sportuň woleýbol, futbol, stol tennisi, küşt, grek-rim göreş, milli –göreş, boks, ýeňil-atletika görnüşleri boýunça tälim alýan türgenleriň sanynyň has-da artýandygy bolsa tälimçilerimiziň yhlasynyň ýerine düşýändiginden nyşandyr. Sport mekdebine gatnaýan türgenler etrap, welaýat, ýurt derejesinde geçirilýän sport ýaryşlaryna işjeň gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar. Sport mekdebiniň tälimçileri, woleýbol görnüşi boýunça tälimçiler Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Babasary Söýünowyň, Nurly Tagandurdyýewiň, Täçmyrat Şyhberdiýewiň, Orazgeldi Altaýewiň, küşt boýunça Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Akmyrat Geldiýewiň, sport ussady Atamyrat Geldiýewiň we Hurma Weliýewanyň, Grek–rim göreşi boýunça tälimçi Parahat Amanowyň, Boks boýunça Türkmenistanyň çempionatlarynda we Kubok ýaryşlarynda milli derejeli emin Orazgeldi Çaryýarowyň, Rejepmuhammet Hojamgulyýewiň, stol tennis görnüşi boýunça Hurmagül Garamämmedowanyň, futbol boýunça tälimçiler Bäşim Tatowyň, Aşyrmyrat Amatdyýewiň, ýetişdiren toparlarynyň türgenleri her bir geçirilýän etrap, welaýat we döwlet derejesinde üstün çykmaklary aýratyn bellenmäge mynasypdyr. Türkmen sportuny ösdürmek üçin döwlet derejesinde edilýän işler hormatly Prezidentimiziň halkyň saglygy barada edýän aladalarynyň biridir. Sport ulgamynyň ösmedi üçin edýän aladalary üçin Prezidentimiziň jany sag ömri uzak, il-ýurt bähbitli işleri rowaç bolsun!