«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Hormatly Prezidentimiziň ýaşlaryň sport bilen meşgullanmaklary barada edýän atalyk aladalaryndan ugur alyp Ýurdymyzda “Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi tarapyndan meýilleşdirilen sport çärelerini, okuw-türgenleşik sapaklaryny we ýygnanşyklaryny geçirmegiň wagtlaýyn” tertibine laýyklykda, Ak bugdaý etrabynyň sport mekdebiniň sportuň Karate-do görnüşi boýunça tälimçi-mugallymlary ezber türgenleri taýýarlap-ýetişdirmek üçin gije-gündiz üznüksiz zähmet çekýärler. Tälim alýan türgenler öz tälimçi-mugallymlarynyň öwredýän inçe tilsimlerini ussatlyk bilen öwrenýärler hem-de ýurdymyzda geçiriljek welaýat, döwlet we halkara derejesindäki ýaryşlaryna taýýarlyk görýärler.