«Şöhraty dünýä dolan bedewim»

Ajaýyp ahalteke bedewlerimiz gadymdan bäri halkymyzyň aýrylmaz hemrasy, wepaly syrdaşy bolup gelýär. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň ýyllary içinde ynsan ýaly syzýan ajaýyp bedewlerimiziň şanyna uludan toý tutulmagy taryhy hem-de ruhy kanunalaýyklykdyr. Çünki olar edermen, batyr, watansöýüji ýigitlerimiziň syrdaşy, ýakyn hemrasy bolupdyr. Gahryman Arkadagymyzyň peşgeş beren “Ahalteke bedewi-biziň buýsanjymyz we şöhratymyz”, Gadamy batly bedew”, “Atda wepa-da bar, sapa-da” atly kitaplaryndan hem ata-babalarymyzyň irginsiz zähmeti, yhlasy we söýgüsi siňen bedew atlarymyzyň gözelligi, ýyndamlygy eýesine wepadarlygy, olaryň halkymyzyň ýaşaýyş durmuşdaky orny, şeýle-de häzirki döwürde ýurdumyzda atlara goýulýan sarpa barada gyzykly maglumatlary okap bolýar. Dabarasy, şan-şöhraty dünýä dolan behişdi bedewlerimiziň sarpasyny belende götermekde, atçylyk sungatyny ösdürmekde nusgalyk işleri alyp barýan hormatly Prezidentimiziň döwletli tutumlarynyň rowaçlanmagyny arzuw edýäris.