«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy»

Ulus-ilimiz taryha altyn harplar bilen ýazyljak täze döwre gadam basdy. “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy” diýlip atlandyrylan ösüşiň täze döwri eziz Watanymyzyň şan-şöhratynyň has-da artyp, ykdysady kuwwatynyň ýokarlanjak, ähli ugurlarda täze-täze üstünliklere ýetiljek eýýamdyr, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň täze belentliklere çykjak ajap zamandyr. Bu döwür her birimiz hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň daşyna mäkäm jebisleşmäge, päk we halal zähmetimiz bilen berkarar Watanymyzyň täze, batly ösüşlerine mynasyp goşant goşmaga ruhlandyrýar. Hormatly Prezidentimiziň Watanymyzy ösüşiň täze derejelerine çykarmak, halkymyzy has mynasyp durmuşda ýaşatmak ugrundaky tutumly işleriniň rowaçlanmagyny arzuw edýäris.