«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Dürli görnüşli oba hojalyk önümleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmak, ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek Hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän Türkmenistanyň durmuş-ykdysady syýasatynyň möhüm ugrudyr. Bu pudagyň ýokary depginde ösdürilmegine, yurdumyzyň oba hojalyk önümlerini öndürijilere hemme taraplaýyn döwlet goldawyny bermäge gönükdirilen çäreleriň netijesinde bu pudakda düýpli üstünlikler gazanylýar.