«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Ak bugdaýyň ilkinji Watany bolan Türkmenistanda ekerançylyk bilen gadym wagtlardan bäri meşgullanypdyrlar. Munyň şeýledigini ekin meýdanlary, tapylan suw turbalary şaýatlyk edýär. Ekinler güýzde we ýazda ekilipdir. Güýzlük tohumlary tekiz ýerlerde, ýazlygy bolsa daglyk ýerlerde ekipdirler. Güýz pasly ak bugdaý, ýazda bolsa gyzyl bugdaý ekilipdir.Hormatly Prezidentimziň goldamagy netijesinde babadaýhanlarymyzyň yhlasy bilen bereketli topragymyz egsilmez hazynanyň, bolçulygyň, rysgal-döwletiň çeşmesine öwrülýär.