«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda bazar bolçulygy döretmekde, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan harytlary ýurdymyzda öndürmekde telekeçilerimize edýän atalyk aladalary netijesinde Ahal welaýatynyň çäginde birnäçe hojalyk jemgyýetleri halkymyza ýylyň ähli paslynda gök-bakja önümlerini amatly bahalardan halkymyza ýetirilýär. Şol hojalyk jemgyýetleriň biri hem “Ýigit” hojalyk jemgyýetinde öndürilýän pomidor önümidir.