DAÝHANYŇ DAÝANJY-TEHNIKA

Hormatly Prezidentimiziň berýän uly goldawy netijesinde, obasenagat pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny kämilleşdirmek maksady bilen, daşary ýurtlaryň öňdebaryjy öndürijilerinden ýokary öndürijilikli häzirki zaman oba hojalyk tehnikalaryny we enjamlary yzygiderli satyn alynýar. Bu ugurda görülýän anyk çäreler oba hojalyk ekinlerini ýetişdirmegiň agrotehniki çärelerini öz wagtynda geçirmek, ýetişdirilen hasyly ýitgisiz ýygnap almak, ýerleriň takyk hasabyny ýöretmek we suw serişdelerini rejeli ulanmak üçin köp şertler döredilýär.