«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, Gahryman Arkadagymyzyň başda durmagynda ýurdumyzyň ähli künjeklerinde döwrebap ajaýyp giň ýollaryň hem-de köprüleriň birnäçesi gurlup ulanmana berilýär. Şolaryň biride Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çägindäki Saglyk binasyndan Bagabat şypahanasyna barýan ýol döwrebap derejede gurlupdyr. Onuň ini 16 metr uzynlygy bolsa 670 metre deňdir.