«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

“Türkmenistan-Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýat we Kaka etrap Geňeşleri bilen bilelikde, Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny amala aşyrmak boýunça, Ýaşlary kitaphanalara işjeň çekmek maksady bilen, kitaphanalaryň hyzmatyndan peýdalanmagyň derejesini ýokarlandyrmak we onuň ähmiýetini ýaşlara giňden düşündirmek maksady bilen Kaka etrabynyň Medeniýet öýüniň foýesinde öňde baryjy ýaşlarmyzyň arasynda tegelek stoluň başyndaky aýdym-sazly duşuşyk dabarasy geçirildi.