Ahal welaýatynyň Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň howlusy

Hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen dünýä ülňilerine gabat gelýän oba hojalyk tehnikalary we gurallary satyn alyp bermegi netijesinde, oba hojalyk tehnikalaryny meýdan şertlerinde sazlaýyş işlerini geçirmegiň düzgünleri berjaý edilip, ekin meýdanlarynda geçirilýän agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda dürli görnüşli oba hojalyk gurallaryny netijeli ulanmak barada degişli çäreler geçirilýär. Oba hojalyk tehnikalary her bir möwsümleýin meýdan işlerinde netijeli ulanylanyndan soň uzak möhletleýin saklanmaga goýulmazdan öň degişli hünärmenler we mehanizatorlar tarapyndan oba hojalyk tehnikalaryny indiki möwsüme taýýarlamak üçin gerek bolan ätiýaçlyk şaýlarynyň sanawy düzülýär. Etrap Tehniki abatlaýyş kärhanasynda we daýhan birleşiklerinde oba hojalyk tehnikalarynyň aýawly saklanylmagy netijesinde, häzirki wagtda oba hojalyk tehnikalarynyň geljek ýylyň gowaça ekiş möwsümine doly taýýar edilen görnüşi.