«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

“Türkmenistan – Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýat we Bäherden etrap Geňeşleri bilen bilelikde, Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021–2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny amala aşyrmak boýunça, Ýaşlary kitaphanalara işjeň çekmek maksady bilen, kitaphanalaryň hyzmatyndan peýdalanmagyň derejesini ýokarlandyrmak we onuň ähmiýetini ýaşalara giňden düşündirmek maksady bilen Bäherden etrabynyň Arçman Medeniýet öýüniň foýesinde öňde baryjy ýaşlarymyzyň arasynda tegelek stoluň başyndaky aýdym-sazly duşuşyk dabarasygeçirildi.