“Harmanyňa bereket, babadaýhan!”

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe, “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda Hormatly Prezidentimiziň oba hojalygyny ösdürmekde gallaçy babadaýhanlara döredýän mümkinçiliklerinden ugur alyp, Ak bugdaý etrap medeniýet bölüminiň bagşy-sazandalaryň gatnaşmagynda, Ak bugdaý etrap häkimliginiň jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde “Harmanyňa bereket, babadaýhan!” ady bilen mehanizatorçylaryň we gallaçy kärendeçileriň armasyny ýetirmek maksady bilen aýdym-sazly dabara geçirildi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň röwşen geljegi üçin uly aladalar edýän Türkmenistanyň Prezidenti Arkadagly Serdarymyzyň jany sag ömri uzak, il-ýurt bähbitli tutýan tutumly işleri elmydama rowaçlyklara beslensin!