«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

2021-nji ýylyň 26-nji aprelde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar gurmasynyň Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň sport we ýaşlar syýasaty bölümi bilen bilelikde guramaklartynda „Türkmenistanda sport we ýaşlar syýasatyny ösdürmegiň kämil ýollary”ady bilen maslahat duşuşygny guramaçylykly geçirmegni gazanmaly. Çärä gatnaşdylar TMÝG-nyň Ak bugdaý etrap Geňeşini we IÝG-nyň agzalary,Ak bugdaý etrabynyň sport we ýaşlar syýasaty bölümi gatnaşdylar.