Sagdyn bolmak isleseň, welosport bilen meşgullan

Welosiped sportyna biziň ýurdumyzda uly üns berilýär. Welosiped sport, dürli dersleri öz içine alýar, fiziki taýdan terbiýeleýän, özboluşly mümkinçilikleri we dürli ýaş toparlaryndaky adamlary saglygy goramak üçin özboluşly mümkinçilikleri bar. Ýörite şu sportyň görnüşi bularyň hemmesi dinamika goşant goşýar işjeň goldawçylaryň hataryny ýokarlandyrýar. Ýurdumyzda welosiped sürmek döwlet syýasatynyň aýratyn ileri tutulýan ugurlary derejesine çykaryldy. Mälim bolşy ýaly, 2018-nji ýylyň aprelinde türkmen tarapynyň başlangyjy bilen BMG Baş Assambleýasy 3-nji iýunda bütindünýä welosiped güni diýip ajaýyp däbi döretdi, bu däp her ýyl welosiped sport baýramçylygyny geçirmäge mümkinçilik. Tigir sürmek iň meşhur dynç alyş çäreleriniň birine öwrüldi.