Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Öňaldy geňeşliginiň çäginde gurulýan 1 gatly ýaşaýyş jaýy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň başda durmagynda soňky ýyllarda ýurdumyzda täze nusgalyk obalaryň ençemesi peýda boldy.”Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etrapdaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça milli maksatnamasyna” laýyklykda ýurdumyzda birnäçe obalaryň gurluşyk işleri alnyp barylýar. Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Öňaldy geňeşliginiň çäginde täze obany gurmak üçin 108 gektar ýer bölünip berildi. Gurulýan täze obada bir gatly ýaşaýyş jaýlarynyň 400-siniň gurluşyk işleri alnyp barylýar.