«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallary netijesinde ýurdumyzyň ähli künjeklerinde birnäçe owadan ajaýyp binalar açylyp ulanmana berilýär. Şolaryň biride Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde açyp ulanmana berlen “Saglyk” binasydyr. “Saglyk” binasynyň beýikligi 21 metr, onuň depesinde oturdylan Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň şekiliniň beýikligi 4 metr bolup, binanyň beýikligi jemi 25 metrden ybaratdyr.