Medeniýet we Bilim

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

“Gahryman Arkadagyň kitaby-umumyadamzat gymmatlygydyr” atly bäsleşiginiň Ahal welaýat tapgyry geçirildi.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

“Ýylyň terbiýeçisi – 2021”

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

„Garaşsyzlygymyzyň ylham joşguny“

Çagalar baglarynda körpeje wäşiler

“Körpe wäşiler”

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda ata Watanymyz ösüşiň täze belentliklerine tarap öňe barýar.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» mynasybetli welaýatymyzda geçirilýän dabaraly çäreler, duşuşyklar hem-de söhbetdeşlikler uly joşguna beslenýär.

“Parahatçylyk, dost-doganlyk gatnaşyklary türkmen halkynyň döwletlilik ýörelgesidir”

“Parahatçylyk, dost-doganlyk gatnaşyklary türkmen halkynyň döwletlilik ýörelgesidir”

Hoşallyk maslahaty

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň her bir güni Gahryman arkadagymyzyň saýasynda ösüşlere özgertmelere şanly senelere beslenýär.

Baýraklar dabaraly gowşuryldy

2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň 07-ne Änew şäherindäki Medeniýet öýünde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Gulbaba adyndaky Çagalar baýrag