«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

“Türkmenistan – Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýatynyň Sarahs etrap Geňeşi, Sarahs etrap häkimligi, Sarahs etrap Polisiýa bölümi, Sarahs etrap bilim bölümi, bilen bilelikde Türkmenistanda Ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny amala aşyrmak boýunça etrabyň orta mekdepleriniň ýokary synp okuwçy gyzlarynyň arasynda «Gyz edebi – il edebi» ady bilen ene-mamalarymyzyň milli ýörelgelerini, halal zähmet terbiýesini, hünär ussatlygyny ýaşlarda ornaşdyrmak maksady bilen Sarahs etrabynyň 25-nji orta mekdebiniň ýokary synp okuwçy gyzlarynyň gatnaşmaklarynda terbiýeçilik ähmiýetli wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.