«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň 2-nji orta mekdebinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Ahal welaýatynyň Bäherden etrap Geňeşi, tarapyndan hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda sagdyn jemgyýeti kemala getirmek ugrundaky tagallalaryny ýaşlara düşündirmek maksady bilen “Ýaramaz endikleriň garşysyna milli ruh bilen” ady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.