«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrap Geňeşi we etrap jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgesine eýerýän jemgyýeti kemala getirmekligi gazanmak maksady bilen Babadaýhan etrabynyň Medeniýet öýüniň mejlisler jaýynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.