«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

“Türkmenistan – Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýatynyň Sarahs etrap Geňeşi, Sarahs etrap bilim bölümi, Sarahs etrap Merkezi kitaphanasy bilen bilelikde Türkmenistanda Ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny amala aşyrmak boýunça, Ýaşlary kitaphanalara işjeň çekmek maksady bilen , kitaphanalaryň hyzmatyndan peýdalanmagyň derejesini ýokarlandyrmak we onuň ähmiýetini ýaşlara giňden düşündirmek maksady bilen Sarahs etrabynyň 21-nji orta mekdebiniň ýokary synp okuwçylarynyň arasynda maslahat duşuşygy geçirildi.