«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

,,Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany“ ýylynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýatynyň Tejen etrap geňeşi we etrabyň iri jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde, Türkmenistanda Ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021 – 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny amala aşyrmak boýunça, ýurdumyzyň gelejegi bolan ýaş nesillerimizi ylymly-bilimli edip terbiýelemek bilen bir hatarda,olaryň berk bedenli, boş wagtlaryny ýerlikli peýdalanmagyny, bidüzgünçiliklerden, ýaramaz endiklerden daşda durmaklaryny gazanmak, ýüze çykýan nogsanlyklaryň öňüni almak maksady bilen Tejen etrabynyň 23-nji orta mekdebinde bilim alýan ýaşlaryň arasynda ,,Ýaşlar kämillige tarap” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi.